Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie a tour operátora SLOVAKATION, s.r.o., (ďalej len „Slovakation“). Slovakation je obchodná spoločnosť, ktorá svojim klientom poskytuje služby sprievodcu, organizované cestovné balíčky, na mieru šité zájazdy, samostatné zájazdy, na základe svojej webovej stránky (www.slovakation.com) za podmienok uvedených nižšie (ďalej len „Katalóg“). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde (ďalej len „Zmluva“), ktorú SLOVAKATION, s.r.o. uzatvára s Klientom.

Zmluva o zájazde (ďalej len „Zmluva“) je štandardná zmluva, podliehajúca najmä ustanoveniam § 741 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Podpísaním Zmluvy potvrdzujete, že ste si vedomí informácií, podmienok a ustanovení uvedených tu, uznávate ich a súhlasíte s nimi dobrovoľne.

1 Uzavretie Zmluvy o zájazde

Zmluvné strany sú:

SLOVAKATION, s.r.o. Streženická cesta 1025

020 01 Púchov Slovenská republika Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro, vložka č.: 33389/R Identifikačné číslo organizácie: 50 382 454 IČ DPH: SK 2120 323 777

A

klient, fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „Klient“), ktorý uzavrel cestovnú zmluvu písomne alebo v inej vhodnej forme spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Vo vzťahu k ostatným osobám uvedeným v Zmluve, ktoré túto cestovnú zmluvu nepodpísali písomne alebo v inom vhodnom spôsobe, osoba, ktorá cestovnú zmluvu uzavrela písomne alebo v inom vhodnom spôsobe, potvrdzuje, že je k tomu riadne oprávnená písomne alebo iným vhodným spôsobom, tak aby tieto osoby mali tiež postavenie Klienta, inak je Slovakation oprávnená požadovať od osoby, ktorá uzavrela cestovnú zmluvu písomne alebo v inom vhodnom spôsobe, aby splnila všetky povinnosti vyplývajúce z cestovnej zmluvy, všeobecných obchodných podmienok a zákona; alebo aby plne nahradila škodu spôsobenú Slovakation.

Zmluva má písomnú formu alebo inú vhodnú formu. Inou vhodnou formou je medzi iným vyplnenie „Zmluvy o zájazde“ (Prihlášky) na webovej stránke www.slovakation.com (ďalej len „Katalóg“) Klientom. Zmluva je uzavretá elektronicky na základe riadne a správne vyplnenej „Zmluvy o zájazde“ (prihlášky) na webovej stránke www.slovakation.com (ďalej len „Katalóg“) udelením súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, odoslaním vyplnenej prihlášky na zájazd (Zmluvy o zájazde) v elektronickej forme a jej následným elektronickým prijatím (potvrdením) od Slovakation. Takouto elektronickou komunikáciou prihlášky Slovakation od Klienta a následným prijatím (potvrdením) od Slovakation sa považuje Zmluva za uzavretú a platnú. Inou vhodnou je medzi inými aj vyplnenie “Zmluvy o zájazde” prostredníctvom formulára Google Forms na stránke docs.google.com/forms.

2 Cena a platobné podmienky

Cena v Katalógu je konečná cena, ak nie je pri konkrétnom zájazde uvedené inak. Dohoda o cene nadobúda účinnosť po odoslaní prihlášky a zaplatení ceny zájazdu, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak, alebo ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Klient môže rozhodnúť o zaplatení zájazdu na základe faktúry vydané v EUR bankovým prevodom, kreditnou/debetnou kartou alebo pomocou online platobnej metódy Pay Pal. Platba kartou sa vyrovná s Klientom v EUR. Slovakation nenesie zodpovednosť za rozdiely v kurze, za poplatky súvisiace s transakciou, ani za prípadné straty súvisiace s použitím karty. Nezaplatenie ceny zájazdu v čase objednávky (ak je platba vykonaná kreditnou/debetnou kartou) na základe Katalógu alebo v lehote uvedenej na faktúre sa považuje za neuzavretie Zmluvy zo strany Klienta bez akýchkoľvek záväzkov voči Slovakation. Slovakation je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu, ak dôjde k zvýšeniu platieb súvisiacich s dopravou, ako sú letiskové poplatky, ak sú zahrnuté v cene zájazdu. Slovakation môže zvýšiť cenu len v prípade, že platba vzrastie aspoň 21 dní pred začiatkom zájazdu. Klient bude o takomto zvýšení informovaný listom, faxom alebo e-mailom najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu, inak Slovakation nie je oprávnená mať krytý rozdiel v cene.

3 Práva a povinnosti zmluvných strán

  Klient je oprávnený – na riadne poskytnutie služieb dohodnutých a zaplatených na základe zmluvy, – žiadať od Slovakation poskytnutie všetkých informácií súvisiacich so službami dohodnutými a zaplatenými na základe zmluvy,

  – informovať o zmene osoby účastniacej sa na zájazde najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu,

  – reklamovať nedostatky a ich odstránenie v súlade s týmito podmienkami, – odstúpiť od zmluvy o zájazde v súlade s týmito podmienkami bez udania dôvodu.

  4 Klient je povinný:
  – poskytnúť Slovakation pravdivé a úplné údaje týkajúce sa príslušného zájazdu, – zaplatiť cenu zájazdu, – mať platné cestovné doklady a dodržiavať aktuálne pasové a colné predpisy krajiny, – zabezpečiť si víza pre Slovenskú republiku a krajiny, ktoré budú počas zájazdu navštívené, v domovskej krajine, – bezodkladne informovať Slovakation o stanoviskách Klienta k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb v termínoch určených Slovakation, – správať sa tak, aby nezpôsobil žiadnu škodu na zdraví alebo majetku inému účastníkovi zájazdu alebo poskytovateľom služieb Slovakation, – dodržiavať pokyny sprievodcu, – nahradit všetky škody spôsobené Klientom, – dostaviť sa pred začiatkom zájazdu na určené miesto a v určenom čase.

  5 Slovakation je oprávnené:
  – v prípade nedostatku ubytovacích kapacít poskytnúť alternatívne ubytovanie v rovnakej kvalitatívnej triede ako to, ktoré bolo dohodnuté v zmluve, – v prípade zmeny v dopravnej situácii poskytnúť alternatívnu dopravu podobnej kvality ako tá, ktorá bola pôvodne plánovaná.

  6 Slovakation je povinné:

  – zabezpečiť riadny a správny priebeh zájazdu, – dodržiavať program, štandardy dopravy a ubytovania ako boli vopred definované v ponuke Katalógu, – poskytnúť Klientovi všetky štandardy dokumentácie ako boli vopred definované v ponuke Katalógu, – poskytnúť Klientovi všetky dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné pre príslušný zájazd, – uzavrieť zmluvu o poistení proti bankrotu alebo krátkodobému úpadku.

  Účastníci zájazdu musia mať pri sebe všetky potrebné cestovné doklady oprávňujúce ich vstúpiť do všetkých krajín, ktoré budú počas objednaného zájazdu navštívené. Slovakation nenesie zodpovednosť za žiadnu udalosť, ktorá by mohla zabrániť niektorému z jej Klientov (účastníkov zájazdu) vo vstupe do akejkoľvek krajiny. Ak by k takejto situácii došlo, zájazd bude pokračovať bez týchto účastníkov zájazdu a tieto osoby samy zodpovedajú za zabezpečenie svojej dopravy do krajiny, z ktorej sa k zájazdu pripojili. Slovakation nenesie zodpovednosť za úroveň služieb a udalostí mimo rámec zájazdu, ktoré si Klient objedná na mieste určenia zájazdu u iných osôb alebo organizácií.

  7 Zodpovednosť
  Slovakation nenesie zodpovednosť za nedostatky zájazdu, ktoré nemôže ovplyvniť Slovakation, ako sú počasie, dopravná situácia, obmedzenia uložené vládou počas zájazdu a za iné okolnosti vyššej moci. Klient nemôže uplatniť nárok na základe okolností, ktoré boli Klientovi známe pred zájazdom.

  Slovakation nenesie zodpovednosť za prípadné meškanie lietadla (z technických dôvodov, kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam, z prevádzkových dôvodov, preťažené letecké koridory atď.) a súvisiace škody. Klient nemá nárok na náhradu za čakanie na letisku v prípade oneskoreného/skorejšieho odletu/príletu lietadla, ani za nevyužité služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde.

  Plánovaný čas dopravy sa môže predĺžiť kvôli nepredvídaným okolnostiam, ako sú poveternostné podmienky, čakanie na hraničných priechodoch alebo problémy s cestnou premávkou.

  Klient nemá nárok na náhradu za čakanie ani za nevyužité služby súvisiace so zájazdom, ani na odstúpenie od zmluvy o zájazde kvôli meškaniu dopravného prostriedku. Klient zodpovedá za dodržiavanie dopravných podmienok leteckého dopravcu do a z destinácie alebo počas zájazdu.

  Slovakation nenesie zodpovednosť za prípadné rozpory alebo vylúčenie z dopravy spôsobené neplnením dopravných podmienok zo strany Klienta.

  Slovakation nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky leteckého dopravcu. Klient by mal svoje nároky uplatniť u leteckého dopravcu v súlade s príslušnými dopravnými podmienkami alebo postupom uplatňovania nárokov.

  Slovakation nenesie zodpovednosť za škody, ktoré neboli spôsobené Slovakation alebo jej poskytovateľmi služieb, ale boli spôsobené Klientom, alebo treťou osobou nesúvisiacou s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorá by nemohla byť predchádzaná ani pri uplatnení maximálneho úsilia, alebo za škody spôsobené nezvyčajnými alebo nepredvídateľnými okolnosťami.

  8 Reklamácie a sťažnosti

  Klient by mal oznámiť všetky sťažnosti súvisiace s poskytovaním služieb na telefónne číslo Slovakation zo zahraničia + 421 902 200 035 zo Slovenska 0902 200 035 čo najskôr. Následne Slovakation zaháji konanie o sťažnosti, Slovakation súhlasí, že urobí všetko preto, aby bola situácia napravená na štandard zájazdu. Ak Klient požaduje náhradu za služby, ktoré neboli poskytnuté na dohodnutej úrovni, mal by Klient podať príslušnú reklamáciu telefonicky a potom formulovať svoju reklamáciu aj písomne s uvedením všetkých relevantných informácií a doručiť ju faxom alebo poštou do 7 dní od dátumu, kedy bola reklamácia podaná telefonicky. Reklamácia môže byť buď v slovenskom alebo anglickom jazyku. Slovakation informuje Klienta o vyriešení reklamácie do 30 dní od doručenia reklamácie. V prípade odôvodnenej reklamácie Slovakation vráti Klientovi rozdiel medzi poskytnutými a dohodnutými službami. Slovakation nevráti žiadne výdavky Klienta spôsobené zlyhaním Klienta, pokiaľ neboli vopred schválené Slovakation.

  9 Poistenie

  Slovakation nenesie zodpovednosť za cestovné zdravotné poistenie Klienta (účastníka zájazdu) a za prípadnú stratu batožiny počas zájazdu. Slovakation odporúča svojim Klientom zabezpečiť si príslušné poistenie pred odchodom z ich krajiny.

  10 Ochrana osobných údajov

  Klienti sú si vedomí, že Slovakation uloží základné osobné údaje o Klientovi do svojej databázy a môže ich použiť na marketingové účely. Slovakation uchováva tieto údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Zb.) a súhlasí, že tieto údaje neposkytne žiadnej tretej strane okrem prípadov určených zákonom. Klient má právo požiadať Slovakation o informácie o osobných údajoch uložených o Klientovi a požiadať o ich vymazanie alebo zmenu, ak nie sú správne, alebo ak boli získané nezákonne.

  11 Zmeny a zrušenia zájazdov so sprievodcom/delegátom

  Slovakation je povinná informovať Klienta bez zbytočného odkladu o zmenách týkajúcich sa podmienok uvedených v tomto Katalógu najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu. Ak zmena zahŕňa zmenu ceny do 21 dní pred začiatkom zájazdu (napr. v dôsledku zmien v doprave, v poplatkoch zahrnutých v cene zájazdu) má Klient právo odstúpiť od zmluvy do troch dní od oznámenia o príslušnej zmene. Slovakation stratí nárok na úpravu cien, ak neinformuje Klienta o príslušných zmenách včas.

  Ak Klient odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú príčinou na strane Slovakation, potom Klient zaplatí storno poplatok vo výške:

  20% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená viac ako 61 dní pred začiatkom zájazdu,
  30% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená medzi 60 a 51 dňami pred začiatkom zájazdu,
  50% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená medzi 51 a 41 dňami pred začiatkom zájazdu,
  80% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená medzi 40 a 31 dňami pred začiatkom zájazdu,
  100% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu.

  Slovakation môže odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

  – vyššia moc, t.j. tie dôvody, ktoré nemôže ovplyvniť spoločnosť, ako sú prírodné katastrofy, vojny a iné podobné konflikty atď.

  Ak Slovakation odstúpi od Zmluvy, Slovakation súhlasí, že Klientovi vráti plnú cenu zájazdu do 15 dní od dátumu odstúpenia od Zmluvy, alebo Klientovi ponúkne za rovnakú cenu adekvátny alternatívny zájazd podobný zrušenému zájazdu. Zaplatená suma bude Klientovi vrátená rovnakým spôsobom, akým ju Klient zaplatil Spoločnosti. Klient nemá nárok na žiadnu úrokovú sadzbu z vrátenej sumy.

  12 Zmeny a zrušenia zájazdov bez sprievodcov

  Slovakation je povinná informovať Klienta bez zbytočného odkladu o zmenách týkajúcich sa podmienok uvedených v tomto Katalógu najneskôr 20 dní pred začiatkom zájazdu. Ak zmena zahŕňa zmenu ceny do 21 dní pred začiatkom zájazdu (napr. v dôsledku zmien v doprave, v poplatkoch zahrnutých v cene zájazdu) má Klient právo odstúpiť od zmluvy do troch dní od oznámenia o príslušnej zmene. Slovakation stratí nárok na úpravu cien, ak neinformuje Klienta o príslušných zmenách včas.

  Ak Klient odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodov, ktoré nie sú príčinou na strane Slovakation, potom Klient zaplatí storno poplatok vo výške:

  25% z celkovej ceny zájazdu nie je vrátiteľná, ak je Zmluva zrušená po doručení všetkých dokumentov a informácií Klientovi,
  50% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená medzi 60 a 41 dňami pred začiatkom zájazdu,
  80% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená medzi 40 a 31 dňami pred začiatkom zájazdu,
  100% z celkovej ceny zájazdu, ak je Zmluva zrušená menej ako 30 dní pred začiatkom zájazdu.

  Slovakation môže odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledujúcich dôvodov:

  – vyššia moc, t.j. tie dôvody, ktoré nemôže ovplyvniť spoločnosť, ako sú prírodné katastrofy, vojny a iné podobné konflikty atď.

  Ak Slovakation odstúpi od Zmluvy, Slovakation súhlasí, že Klientovi vráti plnú cenu zájazdu do 15 dní od dátumu odstúpenia od Zmluvy, alebo Klientovi ponúkne za rovnakú cenu adekvátny alternatívny zájazd podobný zrušenému zájazdu. Zaplatená suma bude Klientovi vrátená rovnakým spôsobom, akým ju Klient zaplatil Spoločnosti. Klient nemá nárok na žiadnu úrokovú sadzbu z vrátenej sumy.

  13 Záverečné ustanovenia

  Tieto všeobecné podmienky zmluvy Slovakation platia pre účasť na všetkých zájazdoch uskutočnených po 1. auguste 2016 a sú súčasťou Zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je dohodnutý alebo určený Slovakation iný rozsah vzájomných práv a povinností písomne.

  – objednaním zájazdu Klient potvrdzuje, že tieto všeobecné podmienky pozná, rozumie im, súhlasí s nimi a následne ich aj prijíma. – neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných podmienok zmluvy je aj informácia aktualizovaná Slovakation na svojej webovej stránke týkajúca sa: – dátumu začiatku a konca zájazdu, jeho ceny vrátane harmonogramu platieb a výšky zálohy, – destinácie a miesta pobytu, – typu ubytovania, jeho polohy, kategórie, úrovne vybavenia a jeho hlavných charakteristík, – počtu jedál a spôsobu ich poskytovania, – programu a miesta, rozsahu a kvality iných služieb, ktoré sú súčasťou príslušného zájazdu.

  Na základe svojej objednávky Klient potvrdzuje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Klienta, vrátane osobného čísla (ak Klient má osobné číslo), na účely služieb ponúkaných a sprostredkovaných Slovakation, a schvaľuje, že osobné údaje všetkých osôb uvedených v prihláške sú tiež spracované.

  Všetky vzťahy medzi Slovakation a Klientom, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou a príslušnými podmienkami, sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

  Prípadné spory podliehajú súdom s právomocou nad sídlom Slovakation. Všetky informácie na webovej stránke podliehajú zmene.

  SLOVAKATION, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť/upraviť/chyby, ktoré sa môžu objaviť na webovej stránke alebo v publikovaných cenníkoch.

  Napísané v Púchove 1. augusta 2016

  Posledná kontrola 31. januára 2024

  If you have any custom enquiry

  CONTACT US DIRECTLY